Objednať prepravu

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ''zákon o ochrane osobných údajov'')  a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES bolo prijaté ďalej tiež ako ''nariadenie GDPR'' alebo ''gdpr nariadenie'' ktorým povoľuje dotknutá osoba spracovávanie osobných údajov. Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva sprostredkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje v rozsahu, na účel a počas doby až do ukončenia objednávky. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

© 2024 ABII, s.r.o., vytvoril eweb